Fajna Ewangelia: KtOKOLWIEK

Próbuję odpowiedzieć na dwa pytania: kto to jest „bliźni”? oraz – co to znaczy „miłować bliźniego”?

W Starym Testamencie słowo „bliźni” oznacza zarówno kogoś bliskiego albo innego człowieka. Można je też tłumaczyć, jako „ktokolwiek”.

Ta fajna Ewangelia:
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».
(Mt 22,34-40).